Course curriculum

 • 1

  QUY TẮC ĐẠO ĐỨC REVER

  • Phần 1: Tầm nhìn sứ mệnh Rever & Nền tảng 1 của Quy tắc đạo đức - Giá trị cốt lõi Rever

  • Bài tập phần 1: 4 câu hỏi - Yêu cầu làm đúng 4/4 câu

  • Phần 2: Nền tảng 2 và 3 của Quy tắc đạo đức

  • Phần 3: Nền tảng 4 của Quy tắc đạo đức

  • Bài tập phần 2 và 3: 20 câu hỏi trắc nghiệm - Yêu cầu làm đúng 17/20 câu