Course curriculum

 • 1

  I. Đăng nhập hệ thống - Các thao tác liên quan tới Liên hệ

  • Hướng dẫn đăng nhập hệ thống - Các thao tác liên quan tới liên hệ

 • 2

  II. Tính năng gọi điện

  • 1. Giới thiệu và Hướng dẫn gọi tới liên hệ đã được tạo trên hệ thống

  • 2. Gọi theo hình thức quay số

  • 3. Thực hiện ghi nhận cuộc gọi

  • 4. Xem lịch sử cuộc gọi

 • 3

  III. Hướng dẫn sử dụng Module quản lý Nhu cầu

  • Hướng dẫn sử dụng Module quản lý Nhu cầu

 • 4

  IV. Hướng dẫn thiết lập mục tiêu

  • Hướng dẫn SD thiết lập chỉ số bán hàng

  • Hướng dẫn RVA thiết lập mục tiêu